REKRUTACJA DO KLAS I

REKRUTACJA DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

INFORMATOR DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,

Od 3 do 20 marca 2020 roku przeprowadzana będzie elektroniczna rekrutacja do klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Nowy Tomyśl.

Rekrutacji dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej nabor.pcss.pl/nowytomysl

Informacje wstępne:

Do klas I przyjmowane są dzieci:

-w wieku7 lat (urodzone w roku 2013), które podlegają obowiązkowi szkolnemu;

-w wieku 6 lat (urodzone w roku 2014) zgodnie z wolą rodziców, pod warunkiem korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiadające opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zasady przyjęć:

1.W przypadku zapisu dziecka do szkoły spoza obwodu, kandydaci biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Wówczas należy wypełnić WNIOSEK, wskazując w nim max. 3 szkoły uszeregowane od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej. W tym przypadku należy mieć na uwadze kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowy Tomyśl, określone przez Radę Miejską w Nowym Tomyślu:

– w publicznej szkole podstawowej pierwszego wyboru obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata  –50 pkt,

-rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola położonego w bliskiej odległości publicznej szkoły podstawowej pierwszego wyboru, o przyjęcie do której ubiega się kandydat –25 pkt,

-publiczna szkoła podstawowa pierwszego wyboru,  o przyjęcie do której ubiega się kandydat znajduje się w bliskiej odległości od miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych -15 pkt,

-w obwodzie publicznej szkoły podstawowej pierwszego wyboru zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki –9 pkt,

Wniosek wypełniony drogą elektroniczną należy wydrukować, podpisać i dostarczyć tylko do szkoły podstawowej pierwszego wyboru

Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych:

od 3 do 20 marca 2020 r. – zarejestrowanie kandydata w systemie nabor.pcss.pl/nowytomysl i złożenie w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wydrukowanego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami (oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów).

21 kwietnia 2020 r.-opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

od 21 do 28 kwietnia 2020r. -złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

4 maja 2020 r.–opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostaną zamieszczone w widocznym miejscu w szkołach podstawowych. 

od 12 do 24 czerwca 2020 r. –na wolne miejsca w szkołach podstawowych zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie prawni składają do wniosku:

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych przez Radę Miejską w Nowym Tomyślu

a) w publicznej szkole podstawowej pierwszego wyboru obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata (dane potwierdza dyrektor szkoły),

b) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola położonego w bliskiej odległości publicznej szkoły podstawowej pierwszego wyboru, o przyjęcie do której ubiega się kandydat (oświadczenie nr 2),

c) publiczna szkoła podstawowa pierwszego wyboru,  o przyjęcie do której ubiega się kandydat znajduje się w bliskiej odległości od miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych (oświadczenie nr 3),

d) w obwodzie publicznej szkoły podstawowej pierwszego wyboru zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki (oświadczenie nr 4).

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którykolwiek z kryteriów wymienionych powyższej, zobowiązani są załączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak załączników do wybranego kryterium, eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną, co wiąże się z niezakwalifikowaniem dziecka do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Weryfikacja oświadczeń: Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej może:

-żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

-zwrócić się do Burmistrza Nowego Tomyśla, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, o potwierdzenie tych okoliczności,

-w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Nowego Tomyśla korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje.

WAŻNE! Przy rekrutacji do szkoły nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. Proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać wszystkie wybrane przez siebie placówki. Wniosek w formie papierowej składa się WYŁĄCZNIE w placówce pierwszego wyboru. W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Wzory oświadczeń

Zobacz także

Skip to content