Pomoc dydaktyczno-wychowawcza i specjalistyczna

Pomoc psychologa i pedagoga

Głównymi adresatami wszelkich naszych działań w szkole są uczniowie. Staramy się rozpoznawać (diagnoza) ich potencjalne możliwości, trudności oraz sytuację wychowawczą. Rozpoznanie takie jest potrzebne, aby dobrze zaplanować pracę z dzieckiem i poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, wychowawcze, mediacyjne czy interwencyjne wobec uczniów. Zajmujemy się też sprawami socjalnymi i organizowaniem pomocy dzieciom z rodzin ubogich.

Właściwe rozpoznanie problemów pomaga opracować koncepcje pracy z klasą czy pojedynczym uczniem oraz współpracy z rodzicami i nauczycielami. Współpracujemy także z instytucjami i osobami w zainteresowaniu których są nasi uczniowie i ich rodziny (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, kuratorzy sądowi itp.).

Psycholog: gabinet nr 67 (IIpiętro), adres mailowy  psycholog@sp1-nt.pl

Pedagog: gabinet nr 67 (IIpiętro)

Terapia logopedyczna

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Zadania logopedy szkolnego:

  • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów,
  • diagnozowanie logopedyczne,
  • organizowanie pomocy logopedycznej,
  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
  • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Badanie logopedyczne polega na orientacyjnym badaniu słuchu mownego i fonemowego, badaniu sprawności artykulatorów, badaniu płynności i prozodii mowy, badaniu nadawania i rozumienia mowy, badaniu funkcji połykowej i oddechowej oraz badaniu budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, wędzidełko podjęzykowe, podniebienie). W razie potrzeby logopeda kieruje dziecko na dodatkowe badania specjalistyczne (laryngologiczne, ortodontyczne, foniatryczne, psychologiczne).

Zajęcia prowadzone będą indywidualnie bądź w zespołach w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia danej wady lub zaburzenia. Metody pracy, pomoce i środki zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb
i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka. Czas trwania terapii oraz jej efektywność zależy od rodzaju i stopnia zaburzenia, sprawności intelektualnej dziecka, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, a przede wszystkim od współpracy logopedy z rodzicami (konieczne są systematyczne, codzienne ćwiczenia z dzieckiem w domu trwające ok. 15 minut).

Terapię logopedyczną w naszej szkole prowadzą: Marta Janowska, Grażyna Michna,  Hanna Paszkowska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Niepowodzenia szkolne dziecka mogą wynikać m. in. z zaburzeń rozwoju ruchowego  (mała sprawność manualna, niezręczność ruchowa całego ciała), zaburzeń rozwoju funkcji poznawczych (odchyleń w rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej), zaburzeń rozwoju emocjonalno – społecznego (nadpobudliwość lub zahamowanie psychoruchowe). Sprawność wymienionych funkcji niezbędna jest do prawidłowego opanowania techniki czytania, pisania i liczenia. Odpowiedzią na tego typu problemy są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizowane w szkole.

Prawidłowy przebieg zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapii pedagogicznej) w dużej mierze uzależniony jest od pracy rodziców z dzieckiem w domu.

Terapię pedagogiczną w naszej szkole prowadzą: Magdalena Błaszczak, Ewa Borowiak

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane są dla uczniów mających opóźnienia w opanowaniu programów przedmiotów wynikających z podstawy programowej dla danego etapu kształcenia. System klasowo – lekcyjny powoduje, że dzieci, które mają poważne problemy z przyswojeniem wiedzy, nie są w stanie opanować minimum programowego. Źródła niepowodzeń są różne, a zatem i sposoby oddziaływań są zróżnicowane. Trudności w uczeniu mogą pojawić się na różnym etapie edukacyjnym ucznia.

Prowadzący zajęcia nauczyciel dąży do tego, aby uczeń:

  • nie bał się danego przedmiotu,
  • umiał określić zagadnienie, którego nie rozumie,
  • nadrobił zaległości z danego materiału,
  • zminimalizował swoje niepowodzenia szkolne.

Gimnastyka korekcyjna

Ćwiczenia mające na celu skorygowanie wad postawy przez stosowanie dobrze dobranych ćwiczeń rozciągających poszczególne partie mięśniowe odpowiadające za daną wadę postawy.

Informacja dla rodziców wyjeżdżających okresowo  poza granice kraju

Dyrekcja szkoły pragnie przypomnieć o konieczności zapewnienia opieki prawnej nad dzieckiem/dziećmi w przypadku nieobecności rodziców.

W ubiegłych latach dochodziło do sytuacji, gdy oboje rodzice wyjechali poza granice kraju i dziecko pozostawało bez opieki prawnej mimo, iż opiekę faktyczną sprawowała np. babcia lub inny członek rodziny. Osoby, które nie mają prawnie przyznanej opieki nad dzieckiem, nie mogą np. być informowane o ocenach, wyrażać zgody na udział dziecka w wycieczce, a w przypadkach losowych wyrazić zgody na wykonanie zabiegu operacyjnego.

W przypadkach, gdy nieuregulowana sytuacja prawna dziecka budzi wątpliwość, szkoła ma obowiązek poinformować o tym właściwy miejscu zamieszkania Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Ważne kontakty

Świetlica Socjoterapeutyczna w Nowym Tomyślu, ul. Powstańców Wlkp., tel. 61/44 22 585 , od poniedziałku do piątku w godz. od 14.oo – 17.oo;

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym w Nowym Tomyślu, ul. Powstańców Wlkp., tel. 61/44 22 585;
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Emilii Sczanieckiej 1,  64-300 Nowy Tomyśl, tel.: 61/44 23 436;

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64 -300 Nowy Tomyśl, tel.: 61/44 22 587,  61/44 26 950;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, tel.: 61/44 73 773;

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów tel. 800 080 222

Zachęcamy do kontaktowania się z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem szkolnym,dzieleniem się spostrzeżeniami i uwagami na tematy  związane z funkcjonowaniem szkoły.

Skip to content