Pomoc dydaktyczno-wychowawcza i specjalistyczna

Pomoc psychologa i pedagoga

Głównymi adresatami wszelkich naszych działań w szkole są uczniowie. Staramy się rozpoznawać (diagnoza) ich potencjalne możliwości, trudności oraz sytuację wychowawczą. Rozpoznanie takie jest potrzebne, aby dobrze zaplanować pracę z dzieckiem i poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, wychowawcze, mediacyjne czy interwencyjne wobec uczniów. Zajmujemy się też sprawami socjalnymi i organizowaniem pomocy dzieciom z rodzin ubogich.

Właściwe rozpoznanie problemów pomaga opracować koncepcje pracy z klasą czy pojedynczym uczniem oraz współpracy z rodzicami i nauczycielami. Współpracujemy także z instytucjami i osobami w zainteresowaniu których są nasi uczniowie i ich rodziny (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, kuratorzy sądowi itp.).

Psycholog: gabinet nr 54 (I piętro – przy pokoju nauczycielskim) – kontakt przez dziennik elektroniczny Librus (p. Bartosz Gostyński).

Pedagog: gabinet nr 67 (II piętro) – kontakt przez dziennik elektroniczny Librus (p. Dorota Wińczo-Konieczna).

Pedagog specjalny: gabinet nr 67 (II piętro) – kontakt przez dziennik elektroniczny Librus (p. Anna Schulz).

Terapia logopedyczna

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Zadania logopedy szkolnego:

  • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów,
  • diagnozowanie logopedyczne,
  • organizowanie pomocy logopedycznej,
  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
  • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Badanie logopedyczne polega na orientacyjnym badaniu słuchu mownego i fonemowego, badaniu sprawności artykulatorów, badaniu płynności i prozodii mowy, badaniu nadawania i rozumienia mowy, badaniu funkcji połykowej i oddechowej oraz badaniu budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, wędzidełko podjęzykowe, podniebienie). W razie potrzeby logopeda kieruje dziecko na dodatkowe badania specjalistyczne (laryngologiczne, ortodontyczne, foniatryczne, psychologiczne).

Zajęcia prowadzone będą indywidualnie bądź w zespołach w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia danej wady lub zaburzenia. Metody pracy, pomoce i środki zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb
i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka. Czas trwania terapii oraz jej efektywność zależy od rodzaju i stopnia zaburzenia, sprawności intelektualnej dziecka, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, a przede wszystkim od współpracy logopedy z rodzicami (konieczne są systematyczne, codzienne ćwiczenia z dzieckiem w domu trwające ok. 15 minut).

Terapię logopedyczną w naszej szkole prowadzi p. Marta Janowska.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Niepowodzenia szkolne dziecka mogą wynikać m. in. z zaburzeń rozwoju ruchowego  (mała sprawność manualna, niezręczność ruchowa całego ciała), zaburzeń rozwoju funkcji poznawczych (odchyleń w rozwoju percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej), zaburzeń rozwoju emocjonalno – społecznego (nadpobudliwość lub zahamowanie psychoruchowe). Sprawność wymienionych funkcji niezbędna jest do prawidłowego opanowania techniki czytania, pisania i liczenia. Odpowiedzią na tego typu problemy są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizowane w szkole.

Prawidłowy przebieg zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapii pedagogicznej) w dużej mierze uzależniony jest od pracy rodziców z dzieckiem w domu.

Informacja dla rodziców wyjeżdżających okresowo poza granice kraju

Dyrekcja szkoły pragnie przypomnieć o konieczności zapewnienia opieki prawnej nad dzieckiem/dziećmi w przypadku nieobecności rodziców.

W ubiegłych latach dochodziło do sytuacji, gdy oboje rodzice wyjechali poza granice kraju i dziecko pozostawało bez opieki prawnej mimo, iż opiekę faktyczną sprawowała np. babcia lub inny członek rodziny. Osoby, które nie mają prawnie przyznanej opieki nad dzieckiem, nie mogą np. być informowane o ocenach, wyrażać zgody na udział dziecka w wycieczce, a w przypadkach losowych wyrazić zgody na wykonanie zabiegu operacyjnego.

W przypadkach, gdy nieuregulowana sytuacja prawna dziecka budzi wątpliwość, szkoła ma obowiązek poinformować o tym właściwy miejscu zamieszkania Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Ważne kontakty

Świetlica Socjoterapeutyczna w Nowym Tomyślu, ul. Powstańców Wlkp., tel. 61/44 22 585 , od poniedziałku do piątku w godz. od 14.oo – 17.oo;

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym w Nowym Tomyślu, ul. Powstańców Wlkp., tel. 61/44 22 585;
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Emilii Sczanieckiej 1,  64-300 Nowy Tomyśl, tel.: 61/44 23 436;

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64 -300 Nowy Tomyśl, tel.: 61/44 22 587,  61/44 26 950;

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, tel.: 61/44 73 773;

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów tel. 800 080 222

Zachęcamy do kontaktowania się z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem szkolnym, dzieleniem się spostrzeżeniami i uwagami na tematy  związane z funkcjonowaniem szkoły.

Skip to content