Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-12-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą dostępności cyfrowej stron internetowych aplikacji mobilnych podmiotów publicznych powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy zamieszczone na stronie nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • brak czytnika immersyjnego,
 • część obrazków nie posiada alternatywnych opisów,
 • niektóre dokumenty w formacie PDF zostały opublikowane bez warstwy tekstowej,
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Brzostowski.
 • e-mail: dariuszbrzostowski@sp1-nt.pl
 • telefon: (61) 44 22 468

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu
 • adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Wierzbowa 1, 64-300 Nowy Tomyśl
 • e-mail: sekretariat@sp1-nt.pl
 • telefon: (61) 44 22 468

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi 5 wejść. Główne od strony ulicy Wierzbowej przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową (podjazd dla wózków inwalidzkich). Do pozostałych wejść, które ulokowane są od strony dziedzińca prowadzą schody.
 2. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Na wyższe kondygnacje prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w windę.
 3. Schody w budynku posiadają elementy antypoślizgowe poprawiające bezpieczeństwo.
 4. W budynku nie znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Na parkingu przed szkołą nie wyznaczone zostały miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Skip to content