EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019/2020

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Harmonogram (termin główny)

  1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. rozpoczęcia 9:00,
  2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. rozpoczęcia 9:00,
  3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00.

Harmonogram (termin dodatkowy)

  1. język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. rozpoczęcia 9:00,
  2. matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. rozpoczęcia 9:00,
  3. język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00.

Czas pisania (w minutach)

standardowy dla uczniów z dostosowaniami
j. polski 120180
matematyka100150
j. obcy90135

Termin ogłaszania wyników egzaminu i przekazania zaświadczeń szkołom: 19 czerwca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 26 czerwca 2020 r.

Każdego dnia egzaminu zdający przychodzą do szkoły na godzinę 8.30.
Przynoszą długopisy lub pióro z czarnym tuszem, przeznaczone do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody (butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika).

W czasie egzaminu obowiązuje zakaz wnoszenia do sali i korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3/mp4, smartwatchy.

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

Dodatkowe informacje
Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce: Egzamin ósmoklasisty znajdują się przydatne informacje, m.in.:

Zobacz także

Skip to content